RODO

RODO

KLAUZULA DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) przyjmuję do wiadomości, że :

 1. Administratorem danych osobowych, które podałem/am w niniejszej Umowie jest ESC NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Bydgoska 153.

 2. Dane osobowe, które podałem/am w niniejszej Umowie przetwarzane będą przez ESC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. S.K., jako administratora danych, wyłącznie w celach związanych z obowiązkiem udokumentowania woli Stron odnoszącej się do zawarcia Umowy Deweloperskiej w formie aktu notarialnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 3. W wymagających tego przypadkach Administrator Danych ubiegał będzie się o wyrażenie Pana / Pani zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 4. Administrator Danych deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie Pana / Pani dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą marketing usług własnych Spółki, promowanie jej działalności oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

 5. Podanie danych osobowych do niniejszej Umowy ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do jej zawarcia i wykonania.

 6. Dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez ESC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. S.K., w tym profilowaniu.

 7. Przysługują mi prawa:

 8. dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,

 9. sprostowania (poprawiania) danych,

 10. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

 11. do ograniczenia przetwarzania danych,

 12. do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

 13. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),

 14. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 15. Administrator danych osobowych przechowywał będzie dotyczące mnie dane osobowe przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym dotyczących postępowań administracyjnych, sądowych lub skarbowych, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących mnie danych zawartych w zasobach informacyjnych ESC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. S.K. Deklarowany okres przechowywania danych nie będzie miał zastosowania, gdy dobrowolnie wyrażę Administratorowi Danych zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych w celach marketingowych. W takiej sytuacji przechowywanie danych przez ich Administratora trwało będzie do momentu wycofania przeze mnie tej zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie - na piśmie lub e-mailem na adres ...................................... względnie osobiście w siedzibie naszej Spółki. Po odwołaniu przeze mnie zgody na przetwarzanie danych osobowych dane zostaną usunięte z zasobów informacyjnych Administratora Danych, z wyjątkiem danych, których obowiązek przechowywania wynika z przepisów szczególnych.

 16. Dotyczące mnie dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom związanym z ESC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. S.K. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. pracownie architektoniczne, biura rachunkowo-podatkowe, kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, podmioty wykonujące prace budowlane i remontowe.

 17. Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 18. W sprawach związanych z przetwarzaniem przez naszą Spółkę danych osobowych skontaktować można się z nami:

 19. telefonicznie: ………………………………

 20. drogą elektroniczną: ………………………………………

 21. osobiście w siedzibie ESC NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w Pile przy ulicy Bydgoskiej 153.

 

Dobrowolne zgody klienta na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez ESC NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Bydgoska 153 dotyczących mnie danych w celach marketingowych, w tym przekazywania mi na podany adres do korespondencji informacji o nowych ofertach promocyjnych, usługach i konkursach.

 TAK

 NIE

 

Zgadzam się na udostępnianie przez ESC NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Bydgoska 153 dotyczących mnie danych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail podmiotom kapitałowo lub organizacyjnie związanym z wyżej wymienioną Spółką, tj. ESC Sp. z o.o. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Bydgoska 153 oraz Wojtasik Pracownia Architektoniczna Lech Wojtasik - siedziba: 64-920 Piła, ul. Bydgoska 153, które na podstawie tej zgody kierować mogą do mnie informacje o swoich ofertach promocyjnych, usługach i konkursach.

 TAK

 NIE

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) wyrażam dobrowolnie zgodę na przesyłanie na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej przez ESC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. S.K..

 

 TAK

 NIE

 

 

Zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1489) wyrażam dobrowolnie zgodę na przesyłanie na wskazany przeze mnie numer telefonu, którego jestem użytkownikiem, informacji handlowej przez ESC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. S.K..

 

 TAK

 NIE

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że wyrażone wyżej zgody w zadeklarowanych celach mogą być przeze mnie wycofane w każdym czasie. Ewentualne wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

………………………………………..

data i podpis Klienta

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dotosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.